Home  >>  Nursing Education

The 3th Editorial Committee list
2010/7/29 20:32:00

The 3th Editorial Committee list

Consultant    Guoyanhong  Lixiuhua   Shenning

Editor-in-Chief  Liuhuaping

Deputy chief editor:  Wuying Huangweiqing  Jiangxiaoying Heguoping Lixiaohan Zhanghongjun

Editorial Board (in alphabetical order)

Ma Ruya    You Liming   Wang Xiujuan   Liu Yujin    Liu Huaping   Liu Gexin   Sun Hongyu   Sun Yan   Zhu Hong     Zhu Jingci    Wu Qiaoling  He Guoping  Wu Ying  Zhang Hong  Zhang Haiyan  Zhang Yan  Zhang Xiaojing  Zhang Ruili  Zhang Liming   Zhang Hongjun   Li Xiaomei   Li Xiaohan    Li Li    Li Chunyu     Li Qiuping  Li Huiping  Wang Miannan  Shao Wenli  Chen Jianer  Zheng Shaohui  Fan Ping   Jiang Xiaoying   Jiang Dongjiu    Lou Fenglan   Hu Yan   Zhao Yue  Zhong Yuejie  Xu Qiaoling  Xu Guihua  Gao Xiang  Cui Yan  Sheng Zhilan    Sheng Yu    Sui Shujie  Huang Weiqing   Yu Huidan  Dong Shuhua   Jiang Xiaolian 
Han Yuehong  Han Lisha  Han Shuzhen  Jian Yajuan   Cai Meng  Jiang Xiaoling  Huo Shiying  Dai Xinjuan  Yin Lei(Macau, China)  Peng Meici(Hong Kong, China)

Chinese Nursing Association All right Reserved